Home / Xnx model free video chat room / Vrouw moergestel dating

Vrouw moergestel dating

Het erf ligt tussen erven van Jan Verheyen en Jan Henricx de Steenbecker, het strekt zich uit van de straat tot genoemde Jan de Steenbecker.

vrouw moergestel dating-83vrouw moergestel dating-4

De aanlegger antwoordde "dat de wagen dienste die (Jan Ketelaers) compteijsschen hem int minsten nieten sijn aengaende ofte nieten competeren, alwaert schoon soo dat de selve noch niet voldaen en waeren,...,aengesien (Jan Ketelaers) ter dier tijt was in den broode ende dienstevan sijnen vader, ende door sijne commande de wagen dienste heeft gedaen,die (wijlen de huisvrouw van de aanlegger) op 5 februari 1635 finalijckmet (Jan Ketelaers') vader afrekende".

Jan Peter Ketelaers stelde dat hij van de aanlegger 3 gulden14 stuivers te goed had "ter saecke ende als reste van verdient arbeijtsloonbij hem, ten thijde Hendrick Herberts de Gort borgemeester deser vrijheijtis geweest, int leger verdient, sustinerende dat den voorschreven aenleggere,als getrouwt geweest sijnde met de weduwe des voorschreven Hendricx endetochter haerder goederen, gehouden is het voorschreven restant te voldoen.

De aanlegger stelde dat de diensten in het leger alle zijn afgerekend enstaafde dit met een uittreksel uit de rekeningen van Hendrick de Gort,waaruit blijkt dat afgerekend is met Peter de vader van Jan Ketelaers.

In 1541 wordt de hoeve van Jan Henricx die Snijder, nu met een grootte van een zesterzaat (is 2 lopense), begrensd door het erf van Jan Claes Jacobs.

Wanneer de kinderen van Jan Henric de Steenbecker in 1564 delen komt deze hoeve op de hoek van de straat naast een erf van Jan Claes de Keteler aan de zoon Henric; de dochter Elisabeth verkrijgt het aanliggende Iand.

16 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*